برگ سبزی که در بهار از شاخه جدا شد!!!!

بله اتفاق میافته فکر کردید که فقط برگ خزان میافته؟

ما هم خواهیم مرد

کل من علیه فان

انان که زراندوزی کردند هم خواهند مرد

اگر آخرت گرا بودند میفهمیدند که دنیا مزرعه ای بیش نیست که محصولش رادر قیامت خواهیم برداشت

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
Nasim

L i K e [گل]

sara32

سلام زهرا جان مثل همیشه قشنگ وخوندنی بود.اپم منتظر حضور گرمتون هستم.[گل][گل]

a

تو رو خداااا اینقد غمگین ننویس:((((((((((((((((((([ناراحت][ناراحت]