زمان

تقویم زمان یادتورا در دلم چنگ می زند

آمدی ورفتی اما من مانده ام و در تماشای زمان

به راستی که اگر زمان نبود,گذر آن را احساس نمیکردم

در جان ودلم زخمی است که با یادت آرام میگیرد یادی که آمدنت را بازگو نمی کند

در سکوت تنهایی خود در حیرتم,اگرنفس نبود,اگر فریاد نبود,اگر روز در پی شب نبود,اگر مهربانی نبود,اگر خدا نبود غم و شادی وعشق مفهومی نداشت.گریه بی معنا بود.

وهمچنان خواهم گفت : چشمانم دریاییست که با آشفتگی موج میگیرد.

به درود

/ 2 نظر / 6 بازدید
زهرا

نداشتن تو یعنی دیگری تو را دارد نمیدانم نداشتند سخت تر است یا تحمل این که دیگری تو را داشته باشد

a

very GOOOOOOOOOOOOOOOOOOD[گل]