حاصل سبز ترین باور من برگ زردیست

 

که از لای ورق های دلم می ریزد...

 

مانده ام سخت غریب!

 

دیگر از سبزترین حادثه ها می ترسم...!!!