پروانه ام و شـوق وصال تن آتش دارم
تا جـان به بدن چشـم به راهش دارم

درمان چه کند غیر که از دوری اوست
ایـن زخـم کـه در سینه ز یادش دارم            از مولانا