یار من یوسف نیا !اینجا کسی یعقوب نیست
لحظه ای چشمانشان از دوریت مرطوب نیست

 

ای گل زیبای من! از غربتت اشکی نریز
نازنین! اینجا خدا هم پیششان محبوب نیست

 

گرچه در هر جمعه ای زیبا دعایت میکنند
 بهترینم! این دعا ها جنسشان مرغوب نیست