می رسد روزی که بی من روزها راطی کنی

می رسد روزی که مرگ عشق را باور کنی!

می رسد روزی که تنها در کنار عکس من

خاطرات کهنه ام را مو به مو از بر کنی!