چه تلخ محاکمه می شوند پائیز و زمستان که برای جان دادن به درخت

 جان می دهند.وچه ناعادلانه کمی آن طرفتر همه چیز به اسم بهار تمام

می شود......

امروز دوم اسفند روزیست که روح داداش به عالم معنا رفت...

دیروز شاد وسرحال وباشالی که داداش واسم خریده بود موقع سال تحویل سر قبر بودیم وامیدوارم شادش کرده باشیم...لبخند