حذر کنید که در خاک زمینیان چیزی به جزء فریب ونیرنگ نیست

ما از جنس خاکیم وبر روی آن نزاع می کنیم!!!

ای ابزار آسمانی شما شاهد ناله های زمینیان باشید...

قاصدی به مالک جهان باشید که صبرمان به سر رسیده

کفر نمیگویم اما تا به کی سکوت و ماتم در مقابل دورویی وظلم!!!!!!!!!!!!!