سلام.داداشم روزی بود که در این روز شادی آوردی اما امروز اولین روزی است که جشن آمدنت را بی تو گرفتیم وشادی تبدیل به غم شد.سر قبرت.تولدت مبارک.دلم خیلی تنگ شده...